Zwangerschapshulp, Zwangerschapdepressie, Zwangerschap depressie, Zwangerschap roze wolk, Zwangerschap, Coaching, Coach, Mama coach, Mama-coach

Algemene Voorwaarden:    

​​

Artikel 1 - Definities 

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder: Coach, Cognitief gedragstherapeut, Mamascoach,

Diëtist; Lid van de Nederlandse vereniging van Diëtisten en Natuurdiëtisten Nederland, ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici (BIG), tevens in het bezit van een Nederlands diploma Voeding & Diëtetiek, diverse cursussen en opleidingen afgerond rondom cognitieve gedragstherapie (o.a. positieve psychologie & cognitieve gedragstherapie) handelende als zelfstandig coach, (natuur)Diëtist & Cognitief gedragstherapeut. 

Cliënt; degene aan wie door de coach advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.

Arts; De huisarts of specialist door wie de cliënt eventueel naar de coach is verwezen. Praktijkadres; De locatie waarop de praktijk van de coach wordt uitgeoefend, Rheastraat 53A, 1076 DS Amsterdam. KVK: 51030284

De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Coach, Cliënt, Arts en Praktijkadres.

 

Artikel 2 - Algemeen 

De coach geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres of op een vooraf met de client overeengekomen locatie. Dit kan ook via online coaching zijn. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld. De cliënt is verplicht de coach op de hoogte te stellen van behandel locatie/adres. Indien de behandel locatie/adres van de cliënt zal wijzigen tijdens de behandelperiode, is de cliënt verplicht dit tijdig telefonisch, schriftelijk (per email of post) of voicemail door te geven aan de coach.  Indien de coach niet tijdig op de hoogte is gesteld door de cliënt van wijzigen betreffende de behandel locatie, is de coach genoodzaakt de kosten van het consult 100% in rekening te brengen (per factuur, per post of digitaal (email)) in verband met reistijd, ingeroosterde tijd, etc. 

 

Artikel 3 - Basis 

Indien er sprake is van behandeling op basis van een formele verwijzing door een arts. Het is mogelijk om zonder verwijzing van de arts of specialist de coach te raadplegen. Indien er een verwijzing aanwezig is van de arts of specialist houdt de coach, indien de client dit wenst, de arts of specialist op de hoogte van het verloop van de behandeling of wanneer de arts of specialist dit aangeeft (alvorens in overleg met en met toestemming van de client). Tenzij de arts of specialist anders beslist is hij degene die de cliënt informeert omtrent de contacten tussen de arts of specialist en de coach.​

 

Artikel 4 - Verhindering.

Verhindering Kennismaking

Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend, op voorwaarde dat de client max. 24 uur alvorens de afspraak afmeld of aanwezig is op de gemaakte afspraak. Tijdens de kennismaking worden nog geen inhoudelijke coachingsadviezen gegeven.

De kennismaking dient ter informatie over de behandelmogelijkheden, kosten en kennismaken tussen de client en de behandelend coach.

Bij afmelding binnen 24h voor de kennismaking of afwezig zijn (no show), wordt er 38 euro in rekening gebracht. Er kan dan wel opnieuw een gratis/vrijblijvende kennismaking worden ingepland - kosteloos afmelden kan max. 24h alvorens een gemaakte afspraak.

Verhindering intake & vervolgconsulten.

Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de coach hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Annuleringen binnen 24 uur voor de gemaakte afspraak worden 100% in rekening gebracht, met betrekking tot gereserveerde tijd en praktijkruimte. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt (iv.m. doorlopende kosten voor de praktijk, m.b.t. o.a. praktijkhuur, tijdsreservering). Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon (tevens per sms of Whatsapp mogelijk), eventueel ingesproken op de voicemail, of via de e-mail te worden gedaan. U kunt ten allen tijden afzeggen, ook in het weekend, mits maximaal 24 uur alvorens het ingeplande consult.

 

Afspraak afzeggen:

Indien u niet bij een gemaakte afspraak aanwezig kunt zijn, belt, smst, Whatsappt, of e-mailt u de coach dan alstublieft zo spoedig mogelijk. Wanneer u een consult korter dan 24 uur van tevoren afzegt, kunt u de coach bellen/sms-en/Whatsappen op: 06-83 03 53 58  (Gelieve de voicemail inspreken bij geen gehoor). 

 

Bij last-minute afzeggingen (24 uur of minder dan 24 uur voor het consult/de afspraak) worden de kosten 100% doorberekend aan de cliënt. Indien u een intakegesprek binnen 24 uur annuleert, ontvangt u hiervoor een factuur voor de ingeplande consulttijd + administratief voorwerk (contacttijd + dossier aanmaak). Hiervoor krijgt u een factuur per post of digitaal (per email) toegestuurd of worden kosten doorberekend bij het opvolgende consult. Gelieve de factuur binnen 7 dagen te voldoen (na 7 dagen ontvangt u een herinnering voor de betaling per email zonder extra kosten)*. Eventuele gemaakte kosten kunnen tevens per pin of in contanten te worden voldaan aan de coach tijdens een vervolgconsult vallend binnen het betaaltermijn van 7 dagen. U kunt dit aangeven aan de coach en ontvangt hiervoor een kwitantie na afloop van de betaling. Consulten worden berekend vanaf de tijd die is ingeroosterd (afgesproken), onafhankelijk van de tijd dat u arriveert. Indien u te laat bent is het niet mogelijk extra tijd te nemen voor uitloop van het consult, wegens behandeling van cliënten die na u staan ingeroosterd in de agenda. 

Door het bevestigen van een gemaakte afspraak (per email, sms, Whatsapp (telefonisch)), gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Cinzento Rosa en is de eigenaresse, coach bevoegd een factuur op te stellen mb.t. een 'no show' of afmelding binnen 24uur. Bij afmeldingen binnen 24 uur voor de  gemaakte afspraak of 'no show' kan er geen beroep worden gedaan op herroepingsrecht.

*Indien de factuur niet binnen 7 dagen (na 7 dagen ontvangt u een herinnering voor de betaling per email zonder extra kosten) met ingang van de factuurdatum wordt voldaan, ontvangt u een herinneringsfactuur waarbij 20 euro administratiekosten wordt gerekend. Word deze herinneringsfactuur niet binnen 7 dagen voldaan, dan ontvangt u een WIK (aanmanings-)brief.

U heeft 15 dagen de tijd voordat DAS incasso de facturatie zal overnemen. Incasso kosten/gerechtelijke kosten zijn voor de client.

U ontvangt dus in totaal drie herinneringen voordat de facturatie wordt overgenomen door DAS incasso:

1. een herinnering na 7 dagen vanaf de factuurdatum zonder administratieve kosten.

2. een herinnering na 7 dagen vanaf de eerste herinnering met administratieve kosten (20 euro).

3. een WIK brief (aanmaning) met een overzicht van de totale openstaande kosten, incassokosten wanneer de factuur/facturen niet voldaan worden en informatie over de overname van de facturatie door DAS Incasso bij uitblijven van betalen. Verstuurd per post en email. 

4. administratie wordt overgenomen door DAS Incasso (incasso kosten doorgerekend aan de client).

Artikel 5 - Tarieven 

De gehanteerde tarieven van Cinzento Rosa voor coaching zijn voor e-Health; telefonische consulten, Skype/Facetime consulten email consulten en praktijkconsulten hetzelfde. Tijden die zijn afgesproken voor consulten bestaan uit coaching administratietijd, stencils en voorbereiding van de consulten door de coach. Consulten worden afgerond in hele kwartieren. Tarieven kunt u vinden op deze website onder Tarieven.

 

Bij Cinzento Rosa is het enkel mogelijk de consulten te pinnen, over te maken of te betalen in contanten. U ontvangt hiervoor een kwitantie. 

 

Indien u niet aanwezig bent tijdens het afgesproken consult (Er worden geen uitzonderingen gemaakt bij ziekte), worden kosten 100% doorberekend. U ontvangt hiervoor een factuur* (per email of per post) of het is mogelijk om de kosten bij het eerstvolgende consult te pinnen of te betalen in contanten. Overleg dit aub met de coach. U ontvangt hiervoor een kwitantie.

 

Facturatie bij afwezigheid (no show): No Show consulten dienen bij het volgende consult (wanneer er een vervolg consult is/wordt afgesproken en in overleg met de coach) of binnen 7 dagen (na 7 dagen ontvangt u een herinnering voor de betaling per email zonder extra kosten) na het ontvangen van de factuur te zijn voldaan. Wanneer de betaling niet binnen 7 dagen is voldaan, wordt er 20 euro administratiekosten in rekening gebracht voor de herinneringsfactuur. Wordt de factuur na deze herinnering niet voldaan, dan zal er een aanmaningsbrief (WIK) worden toegestuurd per email en per post. U heeft 15 dagen de tijd om het openstaande bedrag te voldoen. Blijft de betaling uit?! Dan zal DAS Incasso de facturatie overnemen. 

 

Voor consulten via Skype, Facetime, telefoon, email, etc. gelden dezelfde tarieven. De kosten dienen voorafgaand aan het consult worden overgemaakt. U ontvangt hiervoor een factuur per email of per post.​

 

Artikel 6 - Betaling 

Bij  Cinzento Rosa is het enkel mogelijk na afloop van het consult te pinnen, over te maken of te betalen in contanten. U ontvangt hiervoor een kwitantie.

​​

De coach heeft een strak consulten schema aan te houden door opvolgende clienten, hierdoor is het wenselijk om binnen ingeplande consult tijd te blijven. De coach zal deze tijd in de gaten houden en melden als de tijd bijna om is wanneer het consult dreigt uit te lopen. Loopt het ingeplande consult met 10-15 minuten uit (of meer tijd) door extra vragen die de client stelt of extra coaching (mits hier tijd voor is), ondanks dat de coach aangeeft dat consult tijd is verstreken? Dan is de coach bevoegd om deze extra consult tijd in rekening te brengen op de factuur - per 10-15 minuten 23 euro.

​​

Artikel 7 – Declaraties 

Bij Cinzento Rosa is het enkel mogelijk na afloop van het consult te pinnen, over te maken of te betalen in contanten. U ontvangt hiervoor een kwitantie. U dient zelf de kosten te voldoen aan Cinzento Rosa per pin of a contant (in enkele gevallen per factuur). Cinzento Rosa levert contractvrije (ongecontracteerde) zorg.

 

Artikel 8 - Verschuldigdheid 

Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de coach verschuldigd is zijn de boeken en de administratie van de coach bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid 

Het advies van de coach is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De coach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de coach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de coach.

​​

De coach zal bij het constateren van gedachten over kinderdoding en of suïcide gedachten & gevoelens (ernstige gevallen van pre- & postpartum depressie, zwangerschapsdepressie) altijd verwijzen naar de huisarts, die op zijn/haar beurt de client kan verwijzen naar een psycholoog / psychiater.

Artikel 10 - Klachtenregeling 

Heeft u een klacht over een coach werkzaam bij Cinzento Rosa? Leg de klacht voor aan de coach of bij de praktijk waar de coach werkzaam is. Tezamen tot een oplossing komen, totdat beide partijen tevreden zijn met de uitkomst.

Eventueel kan het klachtenloket paramedici bemiddelen.

Artikel 11. Beëindiging 

Beëindiging van de behandeling vindt ten allen tijde plaats in overleg met de cliënt. De coach kan de behandeling eenzijdig beëindigen indien deze naar verwachting van de coach niet tot de gewenste resultaten leidt. De coach stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen. Doorverwijzing is tevens mogelijk in overleg tussen cliënt en coach.

 

De cliënt kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen mits Cinzento Rosa 24 uur voor een gemaakte afspraak hiervan telefonisch, schriftelijk (per post of per email) hiervan op de hoogte is gesteld. Indien u een pakket heeft aangeschaft of een consultenkaart en de behandeling voortijdig beëindigd, wordt hiervoor geen geld gerestitutioneerd.

 

Artikel 12: Privacy 

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Cinzento Rosa handelt conform deze wet.  In de behandeling van de coach is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met een coach bespreekt in de praktijk, wordt vertrouwelijk behandeld. Een coach toont respect voor u en uw omstandigheden en streeft altijd naar een optimale samenwerking en het geven van adviezen m.b.t. persoonlijke hulpvragen.

Uitzondering: Uw privacy kan niet meer volledig worden gewaarborgd, indien u de laatste herinneringsfactuur niet voldoet binnen het betalingstermijn genoteerd op de factuur. De praktijk is dan namelijk genoodzaakt persoonsgegevens en de situatie door te geven aan DAS Incasso i.v.m. overname van de facturatie en incassoprocedure. 

Informatie mbt gebruik van Whatsapp i.r.t. de privacy:

Whatsapp kan worden gebruikt als communicatiemiddel tussen de dietist en de client. Whatsapp gebruikt end to end encryptie, waardoor alleen degene die met elkaar communiceren de berichten kunnen zien en lezen. De berichten zijn versleuteld. Foto's die worden verstuurd via Whatsapp vormen wel een risico (denk voornamelijk aan foto's waarop persoonlijke informatie of medische gegevens staan). Wanneer er foto's worden verstuurd met hierop 'prive informatie' vormt niet direct Whatsapp het probleem, maar kunnen deze foto's automatisch worden opgeslagen op bijvoorbeeld ICloud als backup of toegankelijk worden voor andere gedownloade apps op de telefoon. De foto's worden tevens opgeslagen op de telefoon van de ontvanger, waardoor bij verlies, diefstal etc. tevens de privacy geschonden kan worden. De verzender en ontvanger van de foto's zijn beide verantwoordelijk voor de privacywaarborging. Foto's kunnen uiteraard wel door de verzender en ontvanger worden verwijderd.

Extra informatie mbt Whatsapp-gebruik:

Risico’s
Het verzenden van foto’s is bijvoorbeeld niet extra beveiligd. Hierdoor kunnen foto’s van patiënten in de privécollectie van de gebruiker terechtkomen en automatisch geüpload worden in een ‘cloud’-service. Daarnaast kunnen foto’s toegankelijk zijn voor andere geïnstalleerde apps.
 

De regelgeving
Vaststaat dat op dit moment de privacy van patiëntgegevens onvoldoende gewaarborgd is bij het gebruik van WhatsApp. Daarom is het belangrijk dat (para)medici en de client zich bewust zijn van de risico’s van privacyschending. Foto’s, diagnoses en andere patiëntgegevens vallen immers onder het beroepsgeheim en de privacyregelgeving. 
 

Richtlijn voor zorgvuldig gebruik van Whatsapp
Het advies is WhatsApp alléén te gebruiken voor het versturen van patiëntinformatie wanneer dit de zorg voor de patiënt aantoonbaar ten goede komt én geen tot de persoon herleidbare gegevens uit te wisselen via de app (foto's waarop medische of persoonsgegevens zichtbaar zijn, tenzij de client instemt met het risico). Er wordt aangeraden om foto’s zowel bij de verzender als de ontvanger te wissen. Blijken de gegevens wel tot een patiënt te herleiden, dan is het veiliger om andere communicatiemiddelen te gebruiken, bijvoorbeeld beveiligde e-mail. Het is aan het veld dit advies uit te werken in richtlijnen. Veel ziekenhuizen hebben wel richtlijnen voor het gebruik van sociale media, maar meestal niet specifiek voor WhatsApp. De zorg is hier nog volop mee bezig.

 

Artikel 13: Legitimatie 

Cliënten dienen zich te kunnen legitimeren bij ziekenhuizen en zorgverleners indien hiernaar wordt gevraagd. De coach moet kunnen vaststellen dat BSN en persoon bij elkaar horen. Bij een bezoek aan Cinzento Rosa dient u om die reden een geldig legitimatiebewijs/zorgpas bij u te hebben en deze te tonen tijdens het intake consult.

 

Artikel 14: Copyright 

met betrekking tot verspreiding/gebruik commerciele doeleinden voorlichtingsmateriaal en adviezen/handouts. Het is niet toegestaan om voorlichtingsmateriaal en adviezen (etc.) verkregen via Cinzento Rosa voor commerciele doeleinden te gebruiken, te verspreiden of te delen. Er worden juridische stappen ondernomen wanneer voorlichtingsmaterialen/ formulieren worden gebruikt voor zakelijke/commerciele doeleinden (denk bijv. aan gebruik voor eigen praktijk, presentaties en seminars, workshops etc.).

Artikel 15: Verantwoordelijkheid client 

Informatie (hand-outs, rapportage(s), facturen, etc.)) dienen door de client zorgvuldig te worden bewaard. Informatie wordt maar eenmaal aan de client toegestuurd of overhandigd. Het is de verantwoordelijkheid van de client om informatie verkregen van de coach en facturen goed te bewaren voor uw boekhouding (m.b.t. de Belastingdienst). Facturen worden niet kosteloos opnieuw uitgeschreven bij verlies. Wilt u een factuur opnieuw toegestuurd krijgen per email (dit is mogelijk tot maximaal één jaar na (factuur)data van het afgenomen consult, kaart of pakket), dan wordt hier 20 euro tot 60 euro administratiekosten voor in rekening gebracht per factuur (hoogte van de administratiekosten zijn afhankelijk van afgenomen consult(en), pakket(ten) of kaart(en) waarvoor de factuur is opgesteld).

Bij verlies van een eerder opgestelde hand-out(s), persoonlijke adviezen (uitgeschreven), worden ook kosten in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van het type document, in overleg met de coach (eigenaresse).

​​

Artikel 16:  Persoonsgegevens en Medische status 

De client is verplicht om de coach tijdens de behandelingstermijn op de hoogte te stellen van persoonsgegevens (o.a. woonadres, zorgverzekeraar, etc.) en medische status (o.a. medicatie, ziekenhuisopname, ziekten, etc.) en het tussentijds wijzigingen hiervan i.v.m. coaching-, leefstijl- & eventuele voedings-/dieet advisering en bijhouden van uw persoonlijke dossier.

Deze wijzigingen zijn per email door te geven via het contactformulier op de website.

Artikel 17:  Geldigheid pakketten en consultenkaarten

Afgenomen pakketten & consultenkaarten  zijn maximaal 6 maanden geldig, met als ingangsdatum de afname datum van het eerste consult. Na 6 maanden verloopt het pakket of de consultenkaart. Restitutie van het betaalde bedrag of overdragen van het pakket of de kaart is niet mogelijk.

Artikel 18: Administratietijd, consulttijd & coaching tussen consulten in. 

De coach geeft coaching, adviezen en begeleiding tijdens ingeplande tijd (directe tijd - consulten) door de client in samenspraak met de coach. Administratieve tijd wordt ook in rekening gebracht op de factuur (indirecte tijd) (denk aan bijhouden dossier, emails, coaching per email, feedback, per telefoon of Whatsapp etc.). Ter reactie op emails (en coaching) van clienten, telefonische vragen (en coaching), vragen (en coaching) via whatsapp is de coach bevoegd hiervoor eventueel extra kosten op de factuur in rekening te brengen, dit hoeft niet in overleg met de client, aangezien zelf via contact vanuit de client om (tussentijdse) feedback/ voorbereiding / vragen/ coaching wordt vraagt, waarop de coach moet ingaan. Vragen en opdrachten kunnen ook tijdens consulttijd worden behandeld, waardoor geen extra administratietijd wordt gerekend.

Er vindt geen coaching, advisering of begeleiding plaats tussen consulten door, tenzij u hiervoor een coachings abonnement heeft aangeschaft (via bijv. Instagram, Whatsapp, telefonisch of via Skype of Facetime (e-Health). Dit voorafgaand overlegd met de behandelend coach. De coach zal vrijblijvend, in sommige gevallen besluiten advies te geven tussen de behandelingen door (via Whatsapp, Instagram, etc.), maar deze beslissing blijft vrijblijvend voor de coach, het is geen voorwaarde aan/van de behandeling en is ook niet inbegrepen in de tarieven.

Gelieve voorafgaand aan de behandeling de Algemene Voorwaarden en AVG tekenen en toesturen aan de praktijk: Klik hier voor het formulier